Statut

 

STATUT FUNDACJI “SZYNDZIEL POMAGA”

 

 1. Postanowienia ogólne

§1

 • Fundacja pod nazwą Fundacja Szyndziel pomaga zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza Kondrackiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariuszem Michałem Domagalskim w Kancelarii Notarialnej na ul. Bocheńskiej 11 w Niepołomicach w dniu 16.11.2018 roku , działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 • Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 • Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., regulowanej Rozporządzeniem Ministra, a także na podstawie niniejszego Statutu.

 

§2

 •  Fundacja ma osobowość prawną.

 

§3

 • Siedziba Fundacji jest miasto Niepołomice.
 • Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§4

 • Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz obszar poza jej granicami.
 • Fundacja może dla celów współpracy z zagranica posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

 

 1. Cele i zasady działania Fundacji

§5

 • Głównym celem Fundacji jest wspieranie rodzin z niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi dziećmi oraz dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
 • Pomoc organizacjom o podobnym profilu i celach statutowych.
 • Promocja działalności charytatywnej i zachowań społecznych mogących pomoc osobom potrzebującym.
 • Działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci z rodzin ubogich.
 • Promowanie lokalnych inicjatyw mających wspólne cele z fundacja.
 • Propagowanie zdrowych postaw życia.
 • Propagowanie I promowanie działalności artystycznej I kulturalnej.
 • Promowanie i organizacja wolontariatu.

 

§6

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 • Organizację zbiórek publicznych.
 • Współpracę z organizacjami publicznymi.
 • Współpracę z organizacjami, których cele statutowe zgodne są z celami Fundacji.
 • Organizacje aukcji, konkursów, koncertów, spektakli i innych wydarzeń kulturalnych.
 • Organizacje warsztatów, spotkań tematycznych, wykładów, prelekcji.
 • Edukacje w zakresie zdrowego trybu życia.
 • Edukacje na temat schorzeń i chorób dziecięcych, ich skutków, profilaktyki i sposobu leczenia.

 

§7

Dla osiągniecia swych celów fundacja może wspierać działalność innych osób
i instytucji zbieżną z jej celami.

 

 

 1. Majątek i dochody Fundacji

 

§8

Kapitał założycielski wniesiony przez Fundatora wynosi 1000 PLN.

 

§9

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z następujących źródeł:
  • Darowizn, spadków lub zapisów.
  • Dotacji, subwencji oraz grantów.
  • Zbiórek i imprez publicznych
  • Odsetek i depozytów bankowych
  • Aukcji publicznych
 2. Fundacja może gromadzić środki w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych gromadzonych na posiadanym przez Fundacje koncie (kontach, subkontach).
 3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 4. Całkowity dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność statutowa.
 5. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn i spadków mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko zgodnie z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców.

 

 

 1. Władze Fundacji

 

§10

 1. Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków członka zarządu i kierowania fundacja.

 

 

 1. Zarząd fundacji

 

§11

 1. Zarząd skalda się z następujących osób:
  • Tomasz Kondracki – prezes zarządu
  • Roman Kondracki – wiceprezes zarządu
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 3. Funkcje członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedna kadencję. Kadencja wynosi 5 lat.
 4. Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani
  w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu.
 5. Rezygnacja z członkostwa w Zarządzie ustaje z chwila złożenia pisemnej rezygnacji członka Zarządu.

 

§12

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.

 1. Do zadań Zarządu należy:
  • Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
  • Uchwalanie regulaminów.
  • Zarządzanie majątkiem Fundacji.
  • Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji I dotacji.
  • Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie Fundacji, polaczenia z inna fundacja oraz likwidacje Fundacji.
 2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwal zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
 3. O posiedzeniu telefonicznie lub droga mailowa musza być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Posiedzenie Zarządu jest ważne tylko wtedy gdy wszyscy członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sfera spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Posiedzenia Zarządu powinny się odbywać przynajmniej raz na kwartał.
 7. Zarząd Fundacji nie może przekazywać pełnomocnictwa do podpisywania umów cywilno – prawnych oraz merytorycznego zatwierdzania dokumentów osobie nie będącej członkiem Zarządu.

 

 

 1. Sposób reprezentacji

 

§13

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
 2. W sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych oświadczenie woli musi być złożone przez wszystkich członków Zarządu.

 

 

 1. Zmiana statutu

 

§14

 1.  Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora.

 

 

 1. Połączenie z inną fundacją

 

§15

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może mieć miejsca jeżeli w jego wyniku istotnej zmianie ulegną cele Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

 

 

 1. Likwidacja fundacji

 

§16

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

§17

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
  z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 2. Fundacja nie może:
  • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji
   w stosunku do członków oraz osób, z którymi członkowie pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
  • przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  • wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
  • kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku.

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close